WATERDRIVE 8TH COMMUNICATION BRIEF

Polski zespół Waterdrive może teraz pokazać, w jaki sposób wzmocnił gospodarkę wodną na intensywnie użytkowanym obszarze rolniczym. Jest to być może jeden z najbardziej udanych, zakrojonych na szeroką skalę przykładów holistycznej gospodarki wodnej w regionie intensywnie rolniczym – w przypadku Kutna – mocno dotkniętym suszą. W tym przypadku rolnicy połączyli siły z lokalną spółką wodną, władzami miejskimi oraz polskimi programami i finansowaniem. Wypracowane rozwiązania pokazują praktyczną gospodarkę wodną na dużą skalę w Polsce z uwzględnieniem wsparcia regionalnego i krajowego. Ich działania obejmują ponad 5000 hektarów i wykorzystują istniejące kanały i infrastrukturę melioracyjną do regulowania poziomu wody zgodnie z potrzebami rolnictwa, ekosystemów i społeczeństwa. Jest to bardzo dobry przykład tego, co można osiągnąć dzięki współpracy międzysektorowej opartej na wiedzy lokalnej, zaangażowanych instytucjach, badaniach naukowych i finansowaniu krajowym.

SKUTKI POWAŻNEJ SUSZY JAKO BODZIEC DO DZIAŁANIA

STEROWANY DRENAŻ JAKO ŚRODEK ZWIĘKSZAJĄCY RETENCJĘ WODY: DOŚWIADCZENIA Z GMINY BEDLNO (OBSZAR ODDZIAŁYWANIA POWIATU KUTNOWSKIEGO)

ROZWIĄZANIE OPARTE NA NATURZE DLA ZWIĘKSZENIA RETENCJI WODY NA POZIOMIE KRAJOBRAZU

NOWY TYP USŁUG DORADZTWA ROLNICZEGO – DORADCA WODNY

LOKALNE PARTNERSTWO NA RZECZ WODY: KRAJOWA INICJATYWA NA RZECZ LOKALNEJ GOSPODARKI WODNEJ NA TERENACH ROLNICZYCH

ZESTAW NARZĘDZI PARTYCYPACYJNYCH I PODRĘCZNIK PRZYWÓDZTWA W PRAKTYCE: WARSZTATY DLA DORADCÓW WODNYCH I LIDERÓW LOKALNYCH PARTNERSTW NA RZECZ WODY

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU WATERDRIVE W ŁODZI (POLSKA)

LOKALNA WSPÓŁPRACA WIELOSTRONNA W POLSCE: SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU WATERDRIVE Z INTERESARIUSZAMI Z TERENU POWIATU KUTNOWSKIEGO (POLSKA)

Przeczytaj więcej tutaj!